ODGOVOR 

Poštovana Katarina, 

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza pribavljenih u skladu sa Zakonom: 

1) izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;

2) uverenja o državljanstvu Republike Srbije majke;

3) prijave prebivališta majke;

4) prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine;

5) uverenja nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;

7) izjave majke da ona i suprug ne žive u inostranstvu;

8) izjave majke o nazivu i mestu zdravstvene ustanove u kojoj je izabrani lekar dece;

9) izjave majke da su novorođeno dete i njena deca prethodnog reda rođenja vakcinisani u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije;

10) izjave majke o nazivu i mestu predškolske ustanove koju njena deca dospelog uzrasta pohađaju;

11) izjave majke da njena deca, dospelog uzrasta, pohađaju pripremni predškolski program u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije;

12) izjave majke o nazivu i mestu osnovne škole koju njena deca dospelog uzrasta pohađaju;

13) izjave majke da se njena deca, dospelog uzrasta, školuju i redovno pohađaju nastavu u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Republike Srbije;

14) izjave majke da njena deca žive na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju iz člana 22. stav 6. Zakona o ispunjenosti uslova dostavlja se i izveštaj nadležnog organa starateljstva sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta u ustanovu zbog kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, u skladu sa Zakonom, i prateća medicinska dokumentacija.

Kada je majka strani državljanin, pored dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana o pravu se odlučuje i na osnovu:

1) uverenja o njenom državljanstvu;

2) dokaza da ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša);

3) dokaza o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta;

4) uverenja organa starateljstva da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;

5) dokaza da u zemlji čiji je državljanin, nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava - prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom ("APOSTILLE").

Izjave koje je podnosilac zahteva dao u postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak, organ uprave proverava po službenoj dužnosti uvidom u dostupne elektronske baze podatka i na drugi način u saradnji sa nadležnim organima, najmanje jedanput godišnje do kraja septembra tekuće godine.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja