Međutim, opcije koje su mi predočene, kako bih ostvarila bilo kakvu naknadu od države su sledeće: 

1)  Da zatvorim radnju i u tom slučaju bi dobijala nadoknadu od 100 odsto, ALI u tom slučaju mi ne ide ni staž niti bih imala zdravstveno osiguranje

2) Da zaposlim nekoga kao poslovođu umesto mene, ali bih u tom slučaju dobijala samo 50 odsto nadoknade iz obrazloženja da radnja nastavlja sa radom.

Da li moguće da su to jedine dve opcije koje postoje, kako bih ostvarila prava koja imaju sve trudnice i porodilje u Srbiji? Da li je moguće da su moje opcije da ili zatvorim radnju i zarad neke nadoknade ostanem bez zdravstvenog osiguranja i prekinem sebi staž (koliko ja znam, u periodu porodiljskog odsustva, država preuzima na sebe obavezu plaćanja doprinosa) ili da uskratim sebi polovinu nadoknade ukoliko radnja nastavi da posluje, a ja umesto sebe zaposlim nekoga kome bih svakako upaćivala iste te doprinose i isplaćivala platu?

Ukoliko sam dobro shvatila, prva opcija me upućuje na biro i u tom slučaju, da li bi uopšte imala nadoknadu čitavih 12 meseci, a druga me stavlja u nepovoljnu situaciju i čist finansijski gubitak jer ne bih uspela da pokrijem troškove novog poslovođe nadoknadom od države.

Unapred zahvalna na vašem odgovoru,

Marija Šušnjar

ODGOVOR 

Poštovana Marija, 

Shodno Zakonskim rešenjima Vi zaista imate samo te dve mogućnosti, s tim što Zakon o privrednim društvima preduzetniku kao izuzetak ostavlja mogućnost da ukoliko je iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on će opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli. 

Međutim, ukoliko su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove. 

Ono što je bitno napomenuti je da promene podataka o određivanju poslovođe preduzetnica je obavezna da prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana nastale promene. 

Zakono o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl.glasnik RS” br.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon) određuje načine utvrđivanja i plaćanja doprinosa za preduzetnicu za vreme porodiljskog odsustva koja delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe. Navedeni Zakon određuje da preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavalja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade. Preduzetnici se doprinosi obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju preduzetnica, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, preduzetnica ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Postupak i proceduru obračuna i plaćanja doprinosa na osnovu naknade zarade vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom. 

U slučaju da se odlučite za zatvaranje radnje neophodno je da znate da se vreme isplate novčane naknade produžava, i to: za vreme dodatnog obrazovanja i obuke, za vreme bolovanja, kao i za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i zbog posebne nege deteta.

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame