Na tom broju telefona gospodja mi je rekla sledeće:

Porodiljsko odsustvo i nega deteta se obračunavaju tako što vam sledi 30, 60 ili 100% naknade zarade zavisno od toga koliko ste staža imali pre porodiljskog odsustva. Posebna nega deteta se isplaćuje 100% od naknade zarade bez obzira koliko je iznosio iznos porodiljskog i nege deteta. Ako ste u kotinuitetu nakon nege deteta otišli na bolovanje radi posebne nege deteta, vama sleduje 100% naknade zarade.

Da sam, na primer, u 12. mesecu bila na bolovanju zbog nege deteta, a u 15. mesecu na bolovanju zbog posebne nege deteta, onda ne bih imala pravo na 100% naknade zarade, što u mom slučaju nije tako.

Ne znam šta sada da radim.

Oštećena sam za 120.000 dinara i visinu osnovice unazad 12 meseci. Da stvar bude gora, po novom zakonu će mi ta osnovica biti uračunata za visinu zarade koju ću primati u narednom periodu.

Molim za Vase mišljenje i savet.

ODGOVOR 

Poštovana, 

Obračun osnovice (po novom zakonu) naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Izuzetno, utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade, u periodu od otpočinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta (porodiljsko odsustvo), ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, a za period odsustva sa rada radi nege deteta prosek je osnovica. 

Za tačan iznos naknade obratite se finansijskoj službi.

Iz svakog rešenja koje ste dostavili organ koji je isto i doneo Vam je vrlo jasno i vidljivo naznačio pouku o pravnom leku, odnosno bila Vam je ostavljena mogućnost ulaganja žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Ne mogu da znam zašto se ovim pravom niste koristili kada ste posumnjali na nepravilnosti.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja