Dragana

ODGOVOR 

Poštovana Dragana, 

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Što se tiče obračuna naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi održavanja rudnoće  obračun zavisi od toga da lli koristite odsustvo sa rada do 30 ili od 31 dana, odnosno da li Vam je u ovom slučaju u fingiranoj situaciji  odobreno i produženo prethodno odobreno odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja