Pre nego što dođe do pojave prve reči, bitno je da dete ima faze gukanja i brbljanja. Prva reč treba da se javi oko godinu dana.

Kada kažemo prva reč, mislimo na prvu reč koja je funkcionalna, odnosno upotrebljena smisleno i u pravom trenutku (na primer kada se dete obrati mami i kaže "mama").

Mnogi roditelji na pitanje logopeda kada se javila prva reč odgovaraju da je to bilo oko šestog ili osmog meseca. U tom periodu dete udvaja slogove (ma-ma, ta-ta) i to je slogovna faza kroz koju dete prolazi. To nije prva funkcionalna reč iako roditelji to misle.

U logopedskom centru stimulaciju govora započinjemo vežbama oralne praksije i definisanjem izgovora vokala (raspevavanjem vokala). Vokale mоžemo da raspevavamo na različite načine (imitiramo let aviona, kretanje ose, plač bebe). To vežbamo u sklopu logopedskog tretmana kroz materijal ili logopedske sveske ili na reedukaciji psihomotorike kada u prostoru ili kroz pokrete tela pevamo različite vokale.

Pored toga učimo i gestove (pokazni gest, gest za daj, pozdravni gest) koji su preteče govora. Sa detetom se ujedno radi i na razumevanju – da bi dete progovorilo potrebno je da razume naloge koje dobija od osoba iz neposredne okoline.

U logopedskom centru smo osmislili priču kojom raspevavamo sve vokale, stimulišemo razvoj govora (pojavu prvih reči) i ujedno radimo na detetovom razumevanju i upotrebi gestova. Priča se sastoji iz šest jednostavnih slika koje čine celinu. Potrebno je davati slike detetu jednu po jednu kako zadatak ne bi bio previše kompleksan za dete. Svaku sliku imenujemo i pratimo određenom vokalizacijom.

Priču smo obogatili interaktivnim materijalom koji prati tok priče. Na taj način dete učestvuje u socijalnoj razmeni sa terapeutom, čime se stvara osnova za dvosmernu komunikaciju. Detetov zadatak je da traži željeno gestom i/ili verbalizacijom.

Privatna arhiva Logopedska pričica za progovaranje

Na ovaj način obogaćujemo priču i stimulišemo detetov govorno-jezički razvoj na više nivoa, a ujedno je i našim mališanima zanimljivije.

Savet logopeda: Pričajte sa svojom decom i trudite se da im toplom i nežnom komunikacijom ulepšate odrastanje i stimulišete razvoj. Smislite vaše priče, slične ovoj našoj, uz koje dete uči da pravilno izgovara vokale, usvaja gestove, razume naloge, bogati svoj rečnik...