Pisanje nije laka stvar i pre nego što dete krene u školu, treba da postoji izvesna "podloga" da bi ono moglo da ga savlada. Nekoj deci je potrebno više vežbe, te je zato poželjno da, ukoliko primetite da dete teže savladava pisanje, potražite savet logopeda, psihologa ili reedukatora psihomotorike. 

Problemi se često ogledaju u nepravilnom držanju olovke, nedovoljno preciznim potezima olovkom, teškoća u prisećanju načina na koji se slova pišu, mešanju slova ćirilice i latinice, teškoćama u praćenju linije po kojoj se piše, razlikama u veličini slova, prevelikim razmacima između reči ili razmacima između slova unutar reči i sličnom. 

Mi vam predlažemo par vežbi koje mogu biti korisne za neke od ovih teškoća. 

1. Grafomotorne vežbe

Možete naći veliki broj vežbi na internetu sa primerima linija koje dete može da spaja, primera sa precrtavanjem oblika, dopunama oblika ili slova, crtanjem druge polovine date figure i slično. Da bi detetu aktivnost duže držala pažnju, iskoristite zanimljive oblike (da na primer, spajanjem linija dete može da dobije lik životinje koju voli ili lik crtanog junaka). Ovakve vežbe odlične su za uzrast od četiri do sedam godina, jer spremaju dete za pisanje slova. Od toga koliko dete pravilno drži olovku, ostvaruje ujednačen pritisak na papir, prati zadatu liniju, imitira figuru koja joj je nacrtana, zavisi i kako će kasnije moći da iscrta slovo.

2. Vežbe indigom

Indigo nije samo kancelarijski materijal koji odrasli vole da koriste. Ovaj materijal oduševljava decu! Vi ga možete iskoristiti za uvežbavanje preciznosti pokreta olovkom.

Nađite neke zanimljive linije, oblike, figure, ili likove iz njihovih omiljenih crtaća. Dete ima zadatak da prati zadate linije, na taj način ih precrtavajući indigom. Možete pratiti poboljšanje u spretnosti, i promenu pritiska olovke na papir. 

3. Suprotnost slovu

Ova aktivnost korisna je za decu koja mešaju velika i mala slova ili latinicu i ćirilicu. Napišite izmešano velika i mala slova, a onda pitajte dete da svuda gde stoji malo slovo, napišu veliko i obrnuto. Isto možete uraditi sa ćirilicom i latinicom. Kada dete ovlada ovim zadacima, možete zadatak zakomplikovati, tako što na primer, svuda gde je malo slovo latinice, dete treba da napiše veliko ćirilično slovo. 

4. Pronađi slova

Ovakva vežba je korisna i za čitanje i za pisanje, a ujedno predstavlja i vežbu za pažnju. Zamislite par redova sa nizovima poput: jkOlsjlaosdhfksvcdbnweuVHJGsafdnweilHVBDS. Takav niz možete napraviti i sa slovima ćirilice ili mešano, slovima oba pisma. Zadatak pretrage može da uključuje zaokruživanje ili precrtavanje samo malih slova M, velikih G ili slično.

Možete uključiti i više naloga, da se precrtava slovo k a zaokružuje slovo n. Improvizujte. Tako možete dobiti neograničen broj vežbi.

5. Razlike i sličnosti između slova

Ova vežba je korisna za onu decu koja pri pisanju (a verovatno i pri čitanju) mešaju slova. Zadatak je, na primer, da dete podvuče crvenom olovkom one delove slova poput Č i Ć (R i P, R i B, K i R, D i B) koja su im zajednička, a plavom ono po čemu se razlikuju (uz to i da i sličnost i razliku verbalizuju). Vežbu možete raditi sa slovima oba pisma. Na ovaj način, dete uči da obrati pažnju na specifične karakteristike slova i na taj način je svesnije njihove razlike. 

6. Koje je slovo "progutano"?

Izdvojite različite reči od kojih svaka ima po jednu ili dve greške, odnosno jedno ili dva „progutana“ slova. Ova vežba je korisna za pažljivo čitanje, jer zahteva da se obrati posebna pažnja na izostavljena slova (umesto da se čita napamet). Potom, neka dete napiše reč onako kako bi pravilno trebalo da bude napisana.

Za više vežbi se uvek možete konsultovati sa logopedom, psihologom ili reedukatorom psihomotorike, koji vežbe prilagođavaju sposobnostima i afinitetima deteta.