Nakon razvoda roditelja odlučuje se o starateljstvu deteta, odnosno dece. Starateljstvo može pripasti majci, ocu ili se može odlučiti o zajedničkom starateljstvu ukoliko su roditelji koji se razvode u dobrim odnosima i saglasni sa tim. Međutim, postoje i situacije u kojima dete može samo da odabere koji roditelj će dobiti starateljstvo. 

Pitale smo Bojanu Bogojević, diplomiranog pravnika, u kojim situacijama dete može da odlučuje sa kojim roditeljem će živeti posle razvoda, a ona nam je sve detaljno objasnila.

Konvencija o pravima deteta iz 1989.godine ističe kao neophodno da dete koje je sposobno da formira vlastitio mišljenje ima pravo da isto slobodno iznese u svim postupcima koji ga se tiču i da se njegovom mišljenju posveti dužna pažnja, a u zavisnosti od uzrasta i ustanovljene zrelosti deteta.

Isto rešenje predviđa i Porodični zakon Republike Srbije u kom je propisano da se mišljenju deteta mora posvetiti dužna pažnja u svim pitanjima koja se tiču deteta i u svim postupcima u kojima se odlučuje o pravima deteta, imajući u vidu godine i zrelost deteta, te da dete ima pravo da blagovremeno dobije sva obaveštenja koja su mu potrebna za formiranje svog mišljenja.

Kada dete može da odabere sa kojim roditeljem će živeti?

"Porodičnim zakonom je određeno da dete koje je navršilo 10. godinu života može slobodno i neposredno izraziti svoje mišljenje u svakom sudskom i upravnom postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima i da dete koje je navršilo 10. godinu života može se samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove, obratiti sudu ili organu uprave i zatražiti pomoć u ostvarivanju svog prava na slobodno izražavanje mišljenja", rekla nam je Bojana, i dodala:

Porodica, razvod, svađa
Shutterstock Roditelji su detetu rekli da se razvode

"Konvencijom o pravima deteta predviđeno je da detetu treba da se omogući da bude saslušano u sudskim i upravnim postupcima, lično ili preko zastupnika ili organa u skladu sa procesnim pravilima domaćeg prava. Ovo se naročito odnosi na pitanje starateljstva, vršenje roditeljskog prava i svih postupaka koji za posledicu ili kao rezultat imaju odvajanje deteta od roditelja.

Na samom kraju je važno istaći da Porodični zakon republike Srbije reguliše mogućnost deteta koje je napunilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje da samostalno odlučiti sa kojim će roditeljem živeti", zaključila je Bojana.

(Yumama/ Bojana Bogojević, diplomirani pravnik)

Bojana Bogojević
Bojana Bogojević Bojana Bogojević