ODGOVOR 

Poštovana Vesna

Obračun trudničkog bolovanja je drugačiji do 30 i nakon 31 dana. 

Naknada za odsustvo sa rada u trajanju nakon 31 dana kada Vam naknadu zarade u ovom slučaju isplaćuje država i to tako što od 31. dana Vama pripada iznos 100% tromesečnog proseka od osnovne zarade uvećane za minuli rad. U obračun proseka za ovaj drugi period ne ulaze nagrade i bonusi niti druga primanja iz radnog odnosa.

Obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Izuzetno, utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade, u periodu od otpočinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta (porodiljsko odsustvo), ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, a za period odsustva sa rada radi nege deteta prosek je osnovica. 

Za tačan iznos naknade obratite se finansijskoj službi. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja