Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

08. 2017. - Samostalna preduzetnica: Koliko će iznositi moja zarada za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva?

Pre mesec dana sam registrovala firmu, planirano je da moja mesečna primanje (plata) iznose oko 40-50.000 dinara. U međuvremenu sam saznala i da sam ostala trudna. Molim Vas da li možete da mi objasnite koji je sistem obračunavanja ...

ODGOVOR 

Poštovana Milice, 

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju:

1) porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;

2) porodilje koja samostalno obavljaju delatnost.

Preduzetnice zakonski imaju dve mogućnosti za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu.  Propisano je da preduzetnica koja ima zaposlene, pravo na porodiljsku naknadu može ostvariti ako:

- otpusti sve radnike i zatvori svoju preduzetničku radnju;

- ili ako upravljanje radnjom poveri drugom licu-poslovođi, što se reguliše u Agenciji za privredne registre.

Ono što je bitno napomenuti je da promene podataka o određivanju poslovođe preduzetnica je obavezna da prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ukoliko se preduzetnica odluči za drugu mogućnost, odnosno da ovlasti poslovođu da upravlja radnjom, ona naknadu zarade dobija na taj način što poslovođa uplaćuje za preduzetnicu potrebne poreze i doprinose, dostavlja sve neophodne dokaze o obavljenim uplatama organu koji je nadležan za refundiranje uplaćenih sredstava, koji nakon toga na tekući račun preduzetničke radnje prebacuje sredstva na ime naknade, na za to poseban račun za refundaciju.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl.glasnik RS” br.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon) određuje načine utvrđivanja i plaćanja doprinosa za preduzetnicu za vreme porodiljskog odsustva koja delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe. 

Navedeni Zakon određuje da  preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavalja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu  na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade. 

Preduzetnici se doprinosi obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju preduzetnica, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, preduzetnica ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. 

Postupak i proceduru obračuna i plaćanja doprinosa na osnovu naknade zarade vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom. 

Ovim zakonskim rešenjima porodilje preduzetnice imaju sva prava kao i ostale porodilje. 

Što se tiče sistema obračuna : 

Novčana naknada za vreme bolovanja radi održavanja trudnoče  isplaćuje se u iznosu od 100 % s tim što Vam prvih 30 dana isplaćuje poslodavac  i u tom slučaju primate 100% proseka u prethodnih 12 meseci koji se računa na osnovu Vaše ukupne zarade. Bolovanje nakon toga, odnosno od 31 dana isplaćuje Vam država i Vi i dalje imate naknadu 100% ali primate 100% tromesečnog proseka od osnovne zarade uvećane za minuli rad. U obračun za period od 31 dana odsustva ne ulaze nagrade, bonusi i druga primanja iz radnog odnosa. 

Zaključak je da , iako je procenat u oba slučaja isti tj. 100% iznos naknade je različit zbog različitog načina obračuna koji je gore detaljno opisan

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.

Poslodavcu se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji.

U svakom slučaju morate imate ili stalno zaposleno lice u Vašem privrednom društvo koje će da se bavi knjigovodstvom i obračunima ili da angažujete eksternog ovlašćenog knjigovođu. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica