ODGOVOR 

Poštovani, 

zdravstvenu zaštitu ostvarujete prema mestu Vašeg prebivališta. 

Osigurano lice koje privremeno boravi van mesta prebivališta, ostvaruje zdravstvenu zaštitu u mestu privremenog boravka u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou, bez promene izabranog lekara.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou koju osigurano lice ostvaruje van mesta prebivališta u dijagnostiku i lečenje, uključujući propisivanje lekova na recept ili nalog, medicinsku rehabilitaciju, propisivanje medicinsko-tehničkih pomagala koja se propisuju na mesečnom nivou i sl.

Zdravstvenu zaštitu osigurano lice ostvaruje na osnovu overene isprave o osiguranju. Pravo na propisivanje lekova na recept ili nalog, kao i pravo na medicinsko-tehnička pomagala koje se propisuje na mesečnom nivou, osigurano lice ostvaruje i na osnovu lične izjave da mu za isti period izabrani lekar nije propisao lekove, odnosno medicinsko-tehnička pomagala.

Osigurano lice koje privremeno boravi van mesta prebivališta, ostvaruje zdravstvenu zaštitu na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u mestu privremenog boravka kada je to medicinski indikovano na osnovu uputa lekara iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite u slučaju akutnog stanja ili akutnog pogoršanja hronične bolesti osiguranog lica.

Izuzetno hitnu zdravstvenu zaštitu osigurano lice ostvaruje bez uputa lekara iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja