Pre polaska u školu dete treba da savlada analizu i sintezu glasova, pa je zbog toga pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate. Nesavladana analiza i sinteza glasova u rečima utiče na lošiji uspeh pisanja, pisanja diktata, čitanje, pamćenje kao i na sveukupno učenje i uspeh u školi. 

Predstavljamo vam aktivnosti sa logopedske radionice koje su korisne za usvajanje glasovne analize, glasovne sinteze i fonemski sluh. 

Vežbanje fonemskog sluha 

Napravite slagalicu od dva dela na kojoj ćete nacrtati pojmove koji se razlikuju samo u jednom, zvučno sličnom glasu. Dete ima zadatak da pronađe parove i da izgovori koji pojam je na jednom, a koji na drugom delu slagalice. Na taj način dete će da uoči razliku između dva zvučno slična glasa. Pored toga, na ovaj način dete bogati svoj rečnik. Jedno od bitnih ispitivanja prilikom testiranja za upis u školu je i ispitivanje fonemskog sluha.

Vežbanje analize glasova (slova) u rečima

Na papiru nacrtajte različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude sličica, a na drugoj slova. Dete ima zadatak da složi slagalicu, a zatim da pročita reč. Na ovaj zanimljiv način dete vežba redosled slova u rečima, a vi možete da mu pomognete tako što ćete ga pitati koje je slovo (glas) po redu. Uskoro počinju testiranja za upis u školu. Ovo je pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate.

Usvajanje glasovne analize i sinteze

Na papiriću nacrtajte određeni pojam, a na manjim papirićima napišite slova. Detetu dajte zadatak da složi slova kako bi dobilo reč. Postavljajte mu pitanja u vezi reči koju slaže (na koje slovo počinje, na koje se završava, koje slovo je pre, a koje posle određenog i slično).