Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

01. 2017. - Produženje porodiljskog odnosa: Godišnji odmor pre odsustva sa rada radi nege deteta

Nama je termin za komisiju bio dan uoči isteka mog porodiljskog bolovanja, a četiri dana pred završetak godine. Odsustvo nisam dobila, ali sam dobila još jedan termin u januaru, kad ćemo da rešimo sporna pitanja. Nažalost, na poslu ...

ODGOVOR 

Poštovana Melina, 

iz načina na koji ste izneli Vaš slučaj zaključila sam da se radi o pitanju koje se tiče odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Što se tiče ovog odsustva važno je da znate da roditelj, odnosno usvojilac, hranitelj ili staratelj deteta mlađeg od pet godina, kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da, po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom od punogradnog vremena radi posebne nege deteta, u skladu sa zakonom.

Težak stepen psihofizičke ometenosti postoji ako je dete telesno invalidno, slepo, gluvo,odnosno nagluvo, umereno, teško ili duboko mentalno ometeno, dete sa pervazivnim razvojnim poremećajem i dete koje jevišestruko ometeno.

Pravo na odsustvo sa rada ili rad sa polovinom punog radnog vremena utvrđuje organ nadležan za rešavanje o pravima izoblasti društvene brige o deci, na osnovu zahteva, u skladu sa zakonom.

Napred navedeni nadležni organ dostavlja zahtev komisiji nadležnoj za ocenu stepena psihofizičke ometenosti deteta koja poziva podnosioca zahteva radi pregleda.

Po izvršenom pregledu, mišljenje o stepenu psihifizičke ometenosti deteta, komisija dostavlja nadležnom organu.

Prilikom davanja svog mišljenja, a zavisno od stepena ometenosti deteta, komisija određuje rok u kome će se dete ponovo pregeldati. Ovaj rok za novi pregled deteta ne može biti duži od šest meseci, osim za slučajeve kada se utvrdi da je psihofizička ometenost trajna. 

Na osnovu izloženog, a na osnovu Vašeg iznetog slučaja mišljenje je da je procedura za ostvarivanje Vašeg prava u potpunosti ispoštovana.  

Po pravilu se termin za komisiju i zakazuje pre isteka porodiljskog odsustva I odsustva sa rada radi nege deteta jer se odsustvo sa rada radi posebne nege deteta po pravilu  I nadovezuje na odsustva koja su napred navedena. 

Kada komisija to odobri, dobijate izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaku i to odnosite u svoju firmu. Na osnovu toga poslodavac treba da Vam izda rešenje o pravu na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, i da se onda otvori bolovanje.

U zavisnosti od detetove bolesti, ovo bolovanje može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta.

Takođe, možete da ostvarite pravo da zbog detetove bolesti radite 50 % radnog vremena, koje će vam se računati kao da ste radili puno radno vreme.

Plata je 100 odsto isto kao i za vreme porodiljskog bolovanja.

Organ nadležan za odobravanje odusuvta sa rada radi posbene nege deteta će Vam izdati svu potrebnu dokumentaciju koja će regulisati Vaš problem, odnosno navešće period u kome Va se navedeno odsustvo i odobrava. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica