Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi zakon u Srbiji: Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi (posebne) nege deteta

Šta nam donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je u Republici Srbiji počeo da se primenjuje 1. jula 2018. godine a u vezi sa pravom na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi (posebne) ...

  Izvor: Foto: Shutterstock

U decembru 2017. godine je usvojen novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je u Republici Srbiji počeo da se primenjuje 1. jula 2018. godine. 

Naknada zarade, odnosno plate za vreme porodisljkog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u pomenutom Zakonu se regulišu u pet članova. Ova naknada zarade predstavlja klasičnu meru finansijske podrške porodici sa decom čija je svrha da se roditeljima olakša usklađivanje rada i roditeljstva.

Ko ima pravo na ovu vrstu naknade?

Svi zaposleni kod pravnih i fizičkih lica (zaposleni kod poslodavca) imaju pravo na ovu vrstu naknade.  Izuzetno, pravo može ostvariti i zaposleni koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, a dužina trajanja prava na naknadu zarade, odnosno plate, računa se od dana rođenja deteta, što predstavlja jednu od mnogih novina uvedenih Zakonom.

Takođe, ovo pravo ostvaruje i otac, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta, kada u skladu sa propisima o radu koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Povezane vesti

U kojim situacijama oba roditelja istovremeno mogu da koriste ovo pravo? 

Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba roditelja, kao i naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Oba roditelja istovremeno ne mogu da primaju naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za decu različitog reda rođenja.

Važno je istaći i da pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Kako se utvrđuje osnovica za ovu vrstu naknade?

Još jedna od novina u ovom delu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom predstavlja i način utvrđivanja osnovice za ovu vrstu naknade. Osnovica se novim zakonskim rešenjem utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate zaposlenog koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa.

Ono što najviše interesuje javnost jeste rešenje koje je predviđeno članom 13. stavom 2. ovog Zakona kojim je regulisano da se mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija deljenjem zbira gore navedenih osnovica osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Povezane vesti

Utvrđivanje mesečne osnovice naknade zarade odnosno naknade plate, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate obračunava se na osnovu utvrđene mesečne osnovice naknade zarade u srazmeri broja radnih dana u petodnevnoj radnoj nedelji, u kojima se ostvaruje pravo u datom mesecu i ukupnog broja radnih dana u tom mesecu. Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate obračunava se iznos naknade zarade, odnosno naknade plate koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose.

Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, a centralizovana isplata mesečne naknade zarade odnosno naknade plate vrši se kad poreska uprava prihvati poresku prijavu.


Foto: Shutterstock

Kako se vrši isplata naknade zarade i koliki je njen minimalni iznos?

Vema važnu novinu predstvaljaju rešenja člana 14. Zakona kojima:

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, vrši isplatu mesečnih iznosa naknade plate bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na zakonom propisan način.

Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

Povezane vesti

Poslodavac, nadležni organ, odnosno ministarstvo nadležno za socijalna pitanja nemaju obavezu dostavljanja obračunskog listića korisniku naknade zarade, odnosno naknade plate, a po izuzetku ta dužnost postoji ako postoji zahtev korisnika prava.

Važno je navesti da se zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade može podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje i da je poslodavac, odnosno korisnik naknade zarade dužan da nadležnom organu prijavi svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade odnosno naknade plate.

Bitno je istaći da isplate po rešenjima donetim pre početka primene ovog zakona kao i u postupcima za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, a koji su rešeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi do početka primene ovog zakona vršiće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi do početka primene ovog zakona.

Pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu pre početka primene ovog zakona, ostvariće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan rođenja deteta.

Povezane vesti

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica