Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako ostvariti pravo na dečji dodatak?

Ko može da ostvari pravo na dečji dodatak?

Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja, odnosno staratelja ili hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ostvaruje ga za prvo četvoro dece, pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

Deca za koju se ostvaruje pravo ne mogu da budu starija od 19 godina i moraju da se redovno školuju u obrazovnim ustanovama koje su u sistemu škola Republike Srbije.

Koji su uslovi koji se postavljaju podnosiocu zahteva?

Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu da poseduju nepokretnosti, osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive, koji ne može da bude veći od sobe po članu domaćinstva, uvećane za još jednu sobu. Podnosilac zahteva i članovi domaćinstva mogu da poseduju poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva. Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu da poseduju novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečjih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Šta još može da utiče na ostvarivanje prava na dečji dodatak?

Od uticaja na ostvarivanje prava na dečji dodatak su prihodi ostvareni u tri meseca, koji prethode mesecu podnošenja zahteva. Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak za zahteve podnete u novembru 2007. godine - iznosio je 4.943,74 dinara, a za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju, za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu (uvećani cenzus) - iznosi 5.932,48 dinara.

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede za mešovito domaćinstvo (prihodi po nekom osnovu i prihodi od poljoprivrede) iznosi: redovni - 2,35 dinara po članu domaćinstva, odnosno uvećani cenzus - 2,82 dinara po članu.

Cenzus za ostvarene prihode isključivo od poljoprivrede iznosi: redovni - 5,49 dinara po članu domaćinstva, odnosno uvećani cenzus - 6,58 dinara po članu.

Koja dokumenta treba priložiti uz zahtev?

Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak se podnosi u opštinskoj/gradskoj službi dečje zaštite u mestu prebivališta roditelja, a uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

- fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici

- fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva

- fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta

- fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva

- potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva

- potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta)

- poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva

- dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice)

- školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje

- dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga - vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana, i drugo)

- fotokopija kartice tekućeg računa

Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:

- akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju

- akt o produženju roditeljskog prava

- dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)

- dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)

Kako se i gde isplaćuje dečji dodatak?

Isplata dečjeg dodatka je na tekući račun Poštanske štedionice, a korisnicima koji ga nemaju - službenim putem se otvara poseban račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Trajanje prava na dečji dodatak

Pravo na dečji dodatak se priznaje u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava se podnosi najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva, potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva, a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Dodatno se roditeljski dodatak samo za prvo dete isplaćuje i od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu i demografiju, i to samo majkama koje žive na teritoriji AP Vojvodine, a njegov iznos je 30.000 dinara. Uz zahtev, potrebno je dostaviti gradskoj službi dečje zaštite u mestu prebivališta roditelja sledeća dokumenta:

♦ dokaz o prebivalištu majke

♦ fotokopiju kartice tekućeg računa Poštanske štedionice

Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke.

- izvod iz matične knjige rođenih za dete - dokument da nije stariji od šest meseci.

*Majke koje žive na teritoriji grada Novog Sada, dobijaju i od grada roditeljski dodatak, čiji je iznos 15.000 dinara. Uz ovaj zahtev, potrebno je dostaviti Gradskom sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu sledeća dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih za dete - dokument da nije stariji od šest meseci

- fotokopiju lične karte (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje)

- fotokopiju kartice tekućeg računa Poštanske štedionice

Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke.

*Pokrajinski sekretarijat, osim roditeljskog dodatka za prvo dete, nudi još:

-  novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci - u iznosu od 400.000 dinara, a taj iznos se isplaćuje ucelo

-  novčanu pomoć porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke - u iznosu od 600.000 dinara, a taj iznos se isplaćuje ucelo

*Uz zahtev se prilaže:

  • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine/grada koji se nalazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (fotokopija lične karte)
  •  izvodi iz matične knjige rođenih za blizance, trojke, odnosno četvorke

Opština Jagodina

  •  Nezaposlene trudnice i porodilje dobijaju mesečnu finansijsku pomoć od 10.000 dinara. 
  • Svako novorođeno dete dobija 200 evra, a svako četvrto, peto i naredno dete po 200 evra mesečno, i to 18 godina, do punoletstva.

Prava se ostvaruju i dodatne informacije dobijaju u organu opštinske službe nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Grad Beograd

  • Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno od stupanja na snagu Odluke 13. februara 2009. godine - u iznosu od 40.000 dinara za 2009. godinu, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

*Pravo može da ostvari nezaposlena porodilja sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, prijavljenim zaključno sa 11. februarom 2009. godine, odnosno nezaposlena porodilja - interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, sa prijavljenim boravištem zaključno sa 11. februarom 2009. godine.

Ovo pravo se ostvaruje na osnovu zahteva podnetog u roku od tri meseca od dana porođaja Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, Tiršova 1.

Zahtevi se podnose preko pisarnice, svakog radnog dana, od 08,00-17,00 sati.

Uz zahtev se prilaže:

- Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete/decu za koju se traži naknada

- Izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za podnosioca zahteva, Beograd, Nemanjina 30

*O pravu će se odlučivati rešenjem.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom, nezaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.

  • Pravo na stalnu novčanu pomoć za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca

Pravo na stalnu novčanu pomoć, na osnovu Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti na teritoriji Grada Beograda, pored ostalih imaju i roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca.Ovaj vid pomoći se ostvaruje preko nadležnog Centra za socijalni rad - jednom godišnje, i iznosi:

za roditelje dece predškolskog uzrasta - dve prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu

za roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta - tri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu

za roditelje dece koja pohađaju srednju školu: do kraja školovanja, a najduže do 20. godine života - četiri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu

za roditelje dece koja pohađaju višu školu: do kraja školovanja, a najduže do 23. godine života, odnosno za roditelje dece koja pohađaju fakultet: do kraja školovanja, a najduže do 26. godine života - pet prosečnih zarada isplaćenih u gradu u prethodnom mesecu

Udruženje Roditelj

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica