Po­treb­no je:

- pakovanje ma­ka­ro­na

- kon­zerv­a tun­je­vi­ne

- 400 g pa­ra­daj­za isečenog na tan­ke ploške

- ma­la ti­kvi­ca, isečena na kriške

- 2 pa­pri­ke, isečene na koc­ki­ce

- gla­vi­ca cr­nog lu­ka, isit­nje­na

- čen be­log lu­ka, isit­njen

- ma­lo ren­da­nog si­ra

- kašika ma­sli­no­vog ul­ja

Priprema

1. Pro­pržiti cr­ni i be­li luk na ma­sli­no­vom ul­ju. Do­da­ti osta­lo po­vrće i din­sta­ti još 15 mi­nu­ta.

2. Za to vre­me sku­va­ti ma­ka­ro­ne, oce­di­ti, po­mešati sa tun­je­vi­nom i po­vrćem.

3. Si­pa­ti u va­tro­stal­nu po­su­du, po­su­ti ren­da­nim si­rom i za­peći u rer­ni oko 15 mi­nu­ta.

Probajte i: