Potrebno je:

ma­nja gla­vi­ca cr­nog lu­ka

4 ka­ši­ke ulja

2 šar­ga­re­pe

ko­ren per­šu­na

ko­ren pa­štr­na­ka

250 g svinj­skog fi­lea

so i bi­ber po uku­su

ka­ši­ka za­či­na od su­še­nog po­vr­ća

2 ve­ća krom­pi­ra

2 ka­ši­ke oštrog bra­šna

ka­ši­či­ca slat­ke ale­ve pa­pri­ke

Priprema

Sit­no ise­ći luk i pro­pr­ži­ti na ulju oko mi­nut, sa­mo da po­žu­ti. Do­da­ti šar­ga­re­pu, per­šun i pa­štr­nak ise­čen na tan­ke ko­lu­to­ve pa me­so ise­če­no na koc­ki­ce. Po­so­li­ti, po­bi­be­ri­ti i za­či­ni­ti. Din­sta­ti 2 do 3 mi­nu­ta. Do­da­ti ise­čen krom­pir, za­li­ti vo­dom da po­vr­će i me­so pre­kri­je pri­bli­žno za san­ti­me­tar i ku­va­ti na tihoj va­tri oko 35 mi­nu­ta. Po­su­ti rav­no­mer­no bra­šnom i ale­vom pa­pri­kom, pro­me­ša­ti i ku­va­ti još 5 mi­nu­ta.

Probajte i: