Disleksija je poremećaj učenja koji zahvata oko 10 odsto svetske populacije, i o njoj se malo priča. Međutim, ne dešava se "tamo negde" nego može da se nađe i u našem najbližem okruženju. Zbog toga je važno znati prepoznati njene simptome na vreme i pomoći detetu koliko god je to moguće.

Može nastati kod dece sa normalnom inteligencijom, dobrim vidom, sluhom i motivacijom za učenje. Veliki broj dece ne ovladava sa čitanjem u skladu sa obrazovnim sistemom. Najveće poteškoće javljaju se tokom trećeg ili četvrtog razreda kada se menja fokus i svrha čitanja, oni tada počinju da čitaju kako bi učili i sticali nova znanja.

Deca sa dislekcijom nemaju automatizovano čitanje, poteškoće se manifestuju u kodiranju pojedinih reči. Ova deca čitaju sporo, sa manjim nivoom tačnosti i nerazumevanjem pročitanog.

Simptomi dislekcije:

Simptome je teško prepoznati pre nego što dete krene u školu, ali neki rani tragovi mogu ukazivati na mogućnost simptoma, a to su:

1. Teškoće u povezivanju grafema s fonemom (slovo - glas), povezivanju glasova i slogova u reči, strukturalne greške (vrata-trava, novi-vino).

2. Zamene grafički sličnih slova (b-d, b-p, m-n, n-u...), zamene fonetski sličnih slova (d-t, g-k, b-p, z-s, drži-trž, brati-prati, grije-krije)

3. Zamene slogova (on-no, ej-je, mi-im...), zamene reči (mračni-mačka, dobar-obad), dodavanje slova i slogova (brada-barada, brod-borod..)

4. Ponavljanje delova reči (nasmijanini, ramemena), teškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon-soln, 12-21)

5. Teškoće u praćenju smera čitanja, vraćanje na već pročitani red, izostavljanje reči i celih redova, čitanje reči na nekoliko pogrešnih načina

Devojčica čita knjigu
Shutterstock Devojčica čita knjigu

Ukoliko sumnjate na disleksiju kod svog deteta, možete uraditi neke testove.

4 testa za procenu i dijagnozu disleksije:

Test automatskog prepoznavanja reči - Meri se brzina i lakoća prepoznavanja i imenovanja slova, brojeva i predmeta.

Dete će dobiti tablicu u kojoj će odozgo prema dole imenovati navedene predmete/slova/brojeve, a logoped će beležiti u kojem vremenu i u kojoj tačnosti je dete ispunilo zadatak

Test procenjivanja fonološke i fonemske svesnosti – Traži se segmentacija reči.

Logoped će reći prve i zadnje slogove određene reči (lju- i -ška), a od deteta će tražiti da kaže srednji slog (-lja-)

Test ocenjivanja sposobnosti dekodiranja reči – Dete naglas čita stvarne i lažne reči gde lažne izgledaju kao stvarne, ali su bez smisla

Test proveravanja tačnosti i tečnosti pri čitanju – Meri se tačnost pročitanog teksta i koliko dete razume pročitano

Dečak sa poteškoćama u čitanju
Shutterstock Dečak sa poteškoćama u čitanju

Vežbe za disleksiju

Uključuju čitanje i pisanje koje će biti individualno prilagođeno detetu. Trebalo bi da se konsultujete sa logopedom, a oni mogu pomoći detetu da uspešno savladaju poteškoće.

1. gimnastika i vežbe disanja

2. učenje i čitanje jezikolomki

3. izgovaranje samoglasnika i suglasnika, a kasnije i njihovo mešanje

4. razvoj motoričkih veština ruku kroz vežbe isprepletanja prstiju, dodirivanja suprotnih prstiju i slično

5. korišćenje pomagala poput loptice kod učenja – za svaki izgovoreni slog jednom treba pritisnuti lopticu

6. čitanje na glas – kod ove vežbe za disleksiju je potrebno mnogo strpljenja

7. crtanje sa obe ruke istovremeno

8. vežba manjka slova – napiše se reč u kojoj nedostaje jedno ili dva slova, a dete treba prepoznati o kojima se radi

9. vežba prepoznavanja samoglasnika i suglasnika u tekstu – dajte detetu jednostavan tekst u kom pri čitanju treba da prepozna samoglasnike ili suglasnike i precrtati ih ili oboji

10. pola reči – vežba za disleksiju u kojoj jedan deo reči napiše roditelj, a dete treba da je završi

11. čitanje

(Yumama)