Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi izveštaji vanredne inspekcijske kontrole u privatnim vrtićima

Ovog ponedeljka počela je vanredna inspekcijska kontrola u 40 privatnih vrtića, a sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu oglasio se i sa prvim izveštajima.

  Izvor: Foto: Profimedia

Re­zul­ta­ti van­red­ne in­spek­cij­ske kon­tro­le u 40 pri­vat­nih vr­ti­ća, ko­ja je po­če­la minulog po­ne­delj­ka, bi­će po­zna­ti idu­će ne­de­lje, a pro­svet­na in­spek­ci­ja gra­da na­sta­vi­će ak­ci­ju van­red­ne kon­tro­le u još 30 pri­vat­nih usta­no­va deč­je za­šti­te. Pr­vi iz­ve­šta­ji po­ka­zu­ju da su sum­nje u tač­nost po­da­ta­ka o bro­ju de­ce ko­ju se­kre­ta­ri­ja­tu do­sta­vlja­ju pri­vat­ni vr­ti­ći bi­le oprav­da­ne, re­kao je Slav­ko Gak, se­kre­tar za obra­zo­va­nje i deč­ju za­šti­tu.

"Grad re­fun­di­ra no­vac na osno­vu po­da­ta­ka ko­ji vr­ti­ći do­sta­ve. Uko­li­ko ih ne­ko la­ži­ra, ošte­tio je bu­džet gra­da i za to mo­ra da sno­si po­sle­di­ce. Sank­ci­je će za­vi­si­ti od vr­ste pre­kr­ša­ja, sva­ka­ko po­sto­ji mo­guć­nost ski­da­nja sa li­ste za re­fun­da­ci­ju, u kraj­njem slu­ča­ju za­tva­ra­nje vr­ti­ća. Ali to ni­je cilj ove ak­ci­je, ne­go uvo­đe­nje re­da", re­kao je Gak.

Povezane vesti

U in­te­re­su gra­da ni­je za­tva­ra­nje ni­jed­nog ob­da­ni­šta i sa­rad­nja sa nji­ma će se na­sta­vi­ti, ali uz, ka­ko je re­kao Gak, ja­sne kri­te­ri­ju­me i pro­pi­se ko­ji bez iz­u­zet­ka mo­ra­ju da se po­štu­ju.

"To je osnov­na po­ru­ka ko­ju smo že­le­li da po­ša­lje­mo. Po­što­va­nje pro­pi­sa i bez­bed­nost de­ce su­šti­na su na­ših zah­te­va pre­ma pri­vat­nim pred­škol­skim usta­no­va­ma", re­kao je se­kre­tar i na­ja­vio da će se ak­ci­ja po­ja­ča­ne kon­tro­le na­sta­vi­ti i u dru­gim vr­ti­ćima.

In­spek­to­ri su kon­tro­li­sa­li oko 40 usta­no­va gde se upo­re­đu­je pri­ja­vlje­na do­la­znost de­ce i broj po­ru­če­nih obro­ka i opre­mlje­nost vr­ti­ća pro­tiv­po­žar­nom opre­mom. Iza­bra­ni vr­ti­ći ko­ji će pod­le­ći kon­tro­li grad­ske pro­svet­ne in­spek­ci­je u to­ku le­ta za re­fun­da­ci­ju nov­ca pri­ja­vlji­va­li su naj­ve­ću do­la­znost ma­li­ša­na, ne­ki od njih i iz­nad 95 od­sto. 

Raz­voj pri­vat­nog sek­to­ra u obla­sti pred­škol­skog obra­zo­va­nja od­vi­ja se u do­brom prav­cu, ali je va­žno da se is­tak­ne da je cilj sa­rad­nje gra­da sa pri­vat­nim ob­da­ni­šti­ma uvek bio po­moć ro­di­te­lji­ma, a ne vr­ti­ći­ma.

Povezane vesti

Sa­mo u po­sled­njih pet me­se­ci u pre­sto­ni­ci su otvo­re­na 62 no­va pri­vat­na ob­da­ni­šta. U si­ste­mu sub­ven­ci­ja sa­da se na­la­ze 332 deč­je usta­no­ve, a grad re­fun­di­ra bo­ra­vak za 16.011 de­ce. 

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica