Uopšteno gledano, igra je centralna aktivnost deteta uzrasta od rođenja do polaska u školu. Iako na prvi pogled tako ne deluje, čak i kod beba postoje neke oblici igara. To su jednostavni, ponavljajući pokreti, na primer udaranje predmeta o sto, trešenje zvečke i slično. Sve ovo se može smatrati igrom iz prostog razloga što, da bi se neko ponašanje tretiralo kao igra, najpre treba da postoji unutrašnja motivacija deteta da se igra. Ne treba umanjivati značaj ovih, naizgled beznačajnih igara, jer su one jedan od pokazatelja na kom nivou razvoja se nalazi dete.

Kod dece sa razvojnim smetnjama zadržavaju se jednostavniji oblici igara, dok se kod dece tipičnog razvoja ona dalje usložnjava, postaje komplikovanija. Dakle, razvoj igre prati razvoj deteta, pa će se nakon ove 'bebeće' igre javiti konstruktivna igra u toku koje dete manipuliše predmetima kako bi se ostvario cilj.

Konkretno, dete će praviti predmete od kockica, popeti se na stolicu kako bi dohvatio predmet koji se nalazi visoko i slično.

Može se reći da se prekretnicu u dečijoj igri pravi igra pretvaranja, ili 'kobajagi' igra. U nauci se ona naziva 'simbolička igra', jer se predmeti ili ljudi koriste kao simboli za ono što oni inače nisu. Tako će grana postati čarobni štap, olovka ili pribor za jelo, stolica će postati automobile ili konjić i slično.

Šta možemo saznati iz 'kobajagi' igre?

Iako deluje bezazleno, posmatrajući dete tokom simboličke igre mi možemo saznati na koji način dete opaža:

- Odnose među ljudims (igra uloga - npr mame i tate, mame i bake, vaspitačice i dece)

- Kako opaža procese ( igra deteta lekara i pacijenta lutke - šta se dešava u procesu, koje detalje je dete upamtilo sa pregleda, kako se lekar obraća, da li je lutka uplašena itd)

- Koje su funkcije pojedinih predmeta (skupljena ruka kao zamišljeni telefon i razgovaranje - govori nam da dete shvata funkciju telefona).

Simbolička igra bi trebalo da se javi do navršene treće godine života. Ukoliko se nakon treće godine života deteta ipak ne javi, može se posumnjati na izvesno kašnjenje u razvoju deteta. Svakako treba raditi na tome da se 'kobajagi' igra održava i produbljuje. Igrajte se sa decom, preuzmite ulogu tokom igre, pribavite dodatne zanimljive materijale. Učešće u simboličkoj igri deteta odlično deluje na razvoj mišljenja, empatije, deljenje, rešavanje problemskih situacija, samokontrolu i slično.