Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Problemi sa spavanjem

Čak i kada je u pitanju spavanje, bebe će da pokažu koliko je svaka od njih jedinstveno biće.

To­kom pr­ve dve ne­de­lje ži­vo­ta, ne­ka novorođenčad spa­va­ju pre­ko 14 ča­so­va to­kom da­na, dok dru­ga ima­ju znat­no kra­će pe­ri­o­de sna. Če­sto je ri­tam spa­va­nja od­raz lič­no­sti de­te­ta.

Već od tre­ćeg me­se­ca ži­vo­ta, mno­ga de­ca ima­ju dug i ne­pre­kidan san. Da bi se ovaj ri­tam us­po­sta­vio, po­treb­no je da sisanje u toku noći, odnosno noć­ni obroci budu obavljeni u što tišoj atmosferi, sa pri­gu­še­nim sve­tlom. Ve­o­ma je va­žno da se ra­no usta­li "navika" ko­ja pod­ra­zu­me­va ku­pa­nje uve­če, potom pre­svla­če­nje u ode­ću za spa­va­nje, hra­nje­nje, ma­lo igra­nja i ma­že­nja, a zatim sta­vlja­nje de­te­ta u krevetac da spa­va. Uko­li­ko se ova "procedura" do­sled­no spro­vo­di i de­te se na­vik­ne na nju, bi­će­te ka­sni­je po­šteđe­ni broj­nih pro­ble­ma.

1.Koliko je važno uspavljivanje

Ma­loj de­ci je za to po­ne­kad po­treb­no više vremena - npr. uz pomoć lju­lja­nja, ti­hog pe­vušenja... Međutim, nemojte da bebu uspa­vlju­je­te u na­ruč­ju, jer se mo­že de­si­ti da ka­sni­je uop­šte ne­će hte­ti da spa­va u kre­ve­cu. Što je dete veće, pe­riod uspa­vlji­va­nja tre­ba da bu­de sve kra­ći. Ne­moj­te do­zvo­li­ti da dete dik­ti­ra na­vi­ke koje se tiču uspa­vlji­va­nja.

Uvek sta­vi­te po­red mališana ne­ki nje­mu drag pred­met, npr. igrač­ku ko­jom se igrao to­kom da­na. Pre­po­ruka je da se u dečjoj so­bi osta­vi sla­bo sve­tlo ili da vra­ta bu­du od­škri­nu­ta. Uko­li­ko be­ba spa­va sa va­ma u so­bi, samo od vas zavisi ka­da će­te da je pre­me­sti­te u njenu so­bu (naravno, ako za to imate odgovarajući prostor). Naj­bo­lje je da to uradite pre nego što napuni še­st me­se­ci. Po­sle ovog pe­ri­o­da, mališani se na­vi­ka­va­ju na ljude i pred­me­te, pa burno pro­te­stu­ju uko­li­ko se osta­vlja­ju sa­mi to­kom no­ći.

2. Ako spavate zajedno

Smatra se da oko 15 odsto beba spava sa svojim roditeljima tokom prvih nekoliko nedelja ili meseci. To je velika prednost za majke koje doje, jer ne moraju da ustaju iz kreveta da bi  nahranile novorođenče. Ili, ako ono spava u krevecu pored roditeljskog kreveta, partner može da pomogne tako što će da ga prinese majci na podoj.

Mnogi roditelji se plaše da će kasnije teško »izbaciti« bebu iz zajedničkog kreveta. Međutim, roditeljski strah je uglavnom bezrazložan. Kao što dete učite drugim oblicima samostalnosti (učenje da koristi nošu ili da jede kašikom), možete ga naučiti i da se oseća bezbedno i sigurno kada je samo u krevetu - ali onda kada je za to spremno.

Inače, još se vode rasprave o tome da li se na izvestan način rizikuje ako beba spava u krevetu sa roditeljima. Preporuka Fondacije za proučavanje smrtnosti dece - FSID je da je ipak najbolje da bebe budu u svom krevecu, pored roditeljskog kreveta (ali ne u njemu). Rizik za bebu je veći ako ste vi ili vaš partner pušači, ako pijete alkohol ili uzimate lekove za uspavljivanje, ili ako ste previše umorni.

3. Možda joj nešto smeta

Ako vaša beba noću mnogo plače i neće da se smiri, proverite da li za njenu uznemirenost ima fizičkih razloga. Sledeći spisak može da vam pomogne kako biste bili sigurni da nešto niste izostavili:

- Da li je odgovarajuće obučena?

Da bi im bilo udobno, bebama ispod tri meseca je potreban jedan sloj odeće više nego odraslima. Međutim, izbegavajte da odojče u kući oblačite isto kao kada ga izvodite napolje. I nemojte da temperaturu vaše bebe određujete po njenim ručicama i nožicama - one su prirodno hladnije od ostatka njenog tela.

- Da li je previše svetlo ili previše mračno?

Prejako svetlo može da smeta bebi. Ali, sa druge strane, bebe ne vole ni potpuni mrak. Rešenje je ili prigušeno svetlo ili odškrinuta vrata bebine sobe.

- Da li osip od pelena pravi probleme?

Pelene za jednokratnu upotrebu dobro upijaju, ali to nije razlog da se retko menjaju. Pamučne pelene su, takođe, dobre, ali bebu ne treba ostavljati da duže vreme bude mokra.

- Da li je beba gladna?

Veoma brzo ćete početi da prepoznajete »plač gladi« vašeg čeda. Sasvim male bebe imaju potrebu za čestim obrocima,  naročito ako ih dojite. Majčino mleko je savršena hrana, koja se brzo vari, ali novorođenče ubrzo ponovo ogladni. Međutim, broj obroka nije razlog za brigu. Beba koja sisa se sigurno neće prejesti.

- Da li se beba oseća smireno?

Većina odojčadi se lako uspava na rukama, mnogo lakše nego u krevecu. To je zbog toga što bebe uživaju u toploti vašeg tela i milovanju. Ukoliko se hrane na flašicu, može da pomogne lutka ili cucla, mada to nije adekvatna zamena za ljudski dodir.

4. Ako se često budi noću

- Novorođenčad se budi noću da bi ponovo jela. Njihov želudac je mali i obično ne mogu odjednom da uzmu dovoljno hrane koja bi ih držala sitim cele noći.

- Bebe obično ne plaču kada se probude a nisu gladne, mada to nije slučaj sa svima. Ako beba spava sa vama u krevetu, ili je njen krevetac pored vašeg, primetićete da mirno leži budna, samo razgleda i oseća se ugodno u vašem prisustvu.

- Oko še­stog me­se­ca, ve­ći­na de­ce pre­spa­va ve­ći deo no­ći. Me­đu­tim, iz­bi­ja­nje zu­ba, pro­me­na vre­me­na ili dru­gi sit­ni­ji pro­ble­mi mo­gu da do­vedu do če­šćeg buđe­nja.

- Uko­li­ko se be­ba u uz­ra­stu od šest me­se­ci od­mah po bu­đe­nju na­hra­ni, ona mo­že po­no­vo da us­po­sta­vi ri­tam noć­nih obro­ka ko­je je pre­ki­nu­la. Po­ku­šaj­te sto­ga da ume­sto mle­kom, pro­blem re­ši­te sa ma­lo ma­že­nja. Uko­li­ko de­te poč­ne če­sto da se bu­di to­kom no­ći, po­tru­di­te se da utvr­di­te šta je pravi raz­log toga.

5. Koje je najgore doba dana?

Bebe koje se uglavnom bude noću, brzo će se "vratiti" na spavanje posle obroka. Danju najčešće spavaju malo, najduže ujutru. Uveče će mnogi roditelji da primete kako su im bebe plačljive i da nemaju mira. Sledi uspavljivanje, milovanje, ljuljanje, igranje, kupanje (i bilo šta što može da učini da beba prestane da plače). Ovo je sve prilično jako teško u doba dana kada su i sami roditelji umorni, a poslednje za šta su raspoloženi je šetnja po kući i ljuljanje bebe. To može da bude i najgore vreme za probleme kao što su grčevi, na primer. Blaga masaža i trljanje leđa bebice ponekad mogu da pomognu.

6. Ako ne voli da spava preko dana

Neke bebe jednostavno ne osećaju potrebu da spavaju preko dana. Međutim, pokušajte da »nadmudrite« vašu bebu ljuljuškanjem ili vožnjom u kolicima... Ali, to neće uvek imati uspeha.

Stvorite mirnu, toplu atmosferu, pustite tihu muziku koja opušta. Muzikolozi preporučuju klasičnu muziku - koja odmara, i za koju se smatra da pomaže intelektualni razvoj mališana. Istraživanja su pokazala da klasična muzika može da smiri novorođenče, čak i da smanji stres kod prerano rođenih beba.

7. Kako da vi izdržite

Za bebe je rođenje, ali i nova sredina, obično veliki šok.  Roditelji treba da budu na to pripremljeni, iako će za većinu njih bebino ponašanje da bude prilično zamorno. To će, naravno, da utiče i na česte promene raspoloženja i osećaj nesposobnosti da se izbore sa takvim situacijama. Evo kratkih saveta:

- Nemojte da se nervirate zbog svake sitnice.

- Pokušajte da što manje spremate i kuvate u tom periodu.

- Ne budite ozlojeđeni ako vaš partner možda prespava noćna buđenja i obroke, naročito ako dojite.

- Zbog stalne iscrpljenosti, verovatno ćete imati potrebu da u krevet idete ranije nego obično. Najbolje je da pokušate, ako je to moguće, da pratite bebin ritam spavanja i odmarate se kada i ona utone u slatke snove.

Zašto je važna rutina

Prema prvom gledištu - rutina je dobra i za bebe i za roditelje, a drugo više naginje roditeljstvu - koje sledi potrebe bebe.

Mnogi stručnjaci smatraju da je rutina spavanja poželjna i ostvariva. Ako se beba uspavljuje na vašim rukama sa šest nedelja starosti - to je u redu. Ali bi nadalje trebalo da je odvikavate od toga, jer će to biti mnogo teže sa njenih šest meseci. Mnogi roditelji "podstiču" svoju bebu da se sama uspavljuje, ali je to mnogo lakše reći nego učiniti.

Bebina spavaća soba

Da biste stvorili najbolje uslove za spavanje, evo nekoliko osnovnih pravila koje bi trebalo da ispoštujete:

- Obezbedite odgovarajuću temperaturu sobe.

- Pokrijte bebu lakim, slojevitim prekrivačima, koji po potrebi mogu da se sklone. Nemojte da je ušuškavate, niti da koristite jastuk ili jorgan ako je beba suviše mala.

- Najvažnije pravilo u prostoru gde beba spava, a ako je moguće i u celom stanu, bilo bi da se ne puši!

- Bebe su sklone reakcijama na grinje iz prašine. Zato redovno perite posteljinu, zavese i mekane igračke. Izbegavajte tepihe u spavaćoj sobi - oni su leglo ovih napasnika.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica