Iva – Skraćeni oblik imena Ivana, a u srpski jezik došlo je preko grčke i latinske verzije, u koje je pak dospelo od hebrejskog “Johanan” (“Jehohanan”), koje se sastoji od “Jahveh” (što znači “Bog”) i “hanan”(u značenju “milostiv”). Značenje ovog imena je, dakle, “Bog je milostiv”.

Gala – Poreklo imena je od starog prideva “gala“ u značenju crna, mrka. Ime hrišćanske svetiteljke.

Tea – Nastala iz grčkog thea – boginja. Ne treba zanemariti i mišljenje da je nastalo u italijanskom značenju divlja ruža.

Neva – Ime nastalo od izvedenice glagola venuti, tj. ona koja ne vene - večno mlada. Nastalo od imena Nevena.

Janja – Žensko ime nastalo od grčke reči “ioannikios”, u značenju “nosilac svete blagodeti”.

Dunja – Naziv drveta i aromatičnog ploda uzet je za lično ime. Postoji gotovo opšta saglasnost da je koren iz koga izvire u grčkom nazivu mesta Cydon (Kidon) na ostrvu Kritu. U upotrebi je od starine a kod nas tek od prošlog veka kada smo ga preuzeli iz ruskog.

Dina – Ime Dina je arapskog porekla. Značenje imena je poslušnost, dugotrajna kiša. Muški oblici ovog imena su Dino i Din.

Tara – Naziv poznate planine i reke uzet je za lično ime. Postoji i mišljenje da je keltskog porekla u značenju kula, toranj.

Una – Izvodi poreklo iz latinskog una - jedina, jedinstvena. Postoji mišljenje etimologa da je keltskog porekla od Oona(gh), izvorno iz ian – jagnje.

Hana – Žensko ime, nastalo od nemačkog imena Hanne, a izvorno je hebrejskog porekla od Hanna što znači milost. Takođe postoji tumačenje da je ovo ime turskopersijskog porekla sa značenjem: carica, vladarka.

Zoja – Ime grčkog porekla, sa značenjem život.

Sara – Biblijsko ime. Došlo nam je preko engleskog Sara(h), iz starohebrejskog sara - najviša, istaknuta, čuvena, poznata. Popularno je u zapadnoevropskim jezicima od najstarijih vremena do danas.

Srna – Ime domaćeg porekla. Naziv šumske životinje uzet je za lično ime. Simbol je elegancije, nežnosti i plahovitosti.

Nina – Potiče iz grčkog Nina koje je možda ženski oblik od Ninos (Ninus) - ime legendarnog osnivača Asirskog carstva ili je skraćenica od Ioan(nina) - nosilac svete blagodeti.

Nađa – Ime ruskog porekla. Oblik je imena Nadia u značenju nada. Ostali oblici ovog imena su Nada, Nađa. Moguće je da je ovo ime i arapskog porekla. Značenje ovog imena na arapskom je: blaga, nežna, osetljiva.

Maša – Maša je biblijsko ime, nastalo od imena Marija. Nosi ga više osoba koje se spominju u Svetom pismu. U izvornom hebrejskom jeziku je Mirjam. Mariolozi iznose šezdestak pokušaja tumačenja ovog imena, ali značenje reči ostaje i dalje diskutabilno. U aramejskom jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od reči mar(a) - gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj reči mry(t) - ona koju Bog ljubi. Drugi tumače da hebrejska reč Mirjam dolazi od hetitske reči (imena) Maria u značenju koja je kao koplje. Reč “mari“, naime, znači koplje.

Mia – Ime Mia je najčešće skraćenica iz drugih imena, pa se njeno značenje menja u značenju imena iz kojeg se izvodi. Uglavnom je ime latinskog porekla, čije je značenje: moja.

Neda - Žensko ime domaćeg porekla. Skraćeni je oblik imena Nedeljka, a nastalo je od nedelja (naziv dana u sedmici).

Ena – S kraćeni oblik imena Irena, a vodi poreklo od grčkog Eirene. U grčkoj mitologiji, boginja mira, ćerka Zevsa i Temide, nosila je ovo ime.

Eva – Ime hebrejskog porekla, nastalo od reči “Hawwa”, koja znači “živo biće”. To je, po Bibliji, ime prve žene koju je Bog stvorio i žene prvog čoveka Adama. Eva je stvorena od Adamovog rebra i ona je pramajka čovečanstva. Neki ovo ime smatraju hebrejskim oblikom imena hetitske boginje Hebe.

Ines – Latinski oblik grčkog imena Hagne, koje je nastalo od reči “hagnos”. Odgovara današnjem imenu Agnes, što znači “sveta”, “nevina”, “nedužna”, “čista”.

Lara – Ime latinskog porekla, skraćenica dvaju imena – Laura (što znači “lovorov list”) i Larisa (što znai “zaštita”). Tako su Stari Rimljani nazivali kućne bogove koji su štitili kuću i kućni prag.

Lea – Ime latinskog porekla, nastalo od reči “leo”, što znači “lav”, zbog čega “lea” znači “lavica”.

Lena – Žensko ime koje void poreklo od grčkog imena Helena. Potiče od reči “elene”, odnosno “helene”, što znai “sjajna”, “blistava”.