Odličan su izvor gvožđa i vitamina B grupe, uključujući fol­nu ki­se­li­nu. Ona je važna za is­ko­rišćavan­je pro­te­i­na, po­treb­nih za građu mišića, ali i kalorija koje su bebi potrebne za rast i razvoj. Obično su žitarice pr­va nemlečna hra­na za odojče, u čiju se ishranu uvode u uzrastu od četiri do šest meseci. Ukoliko su obogaćene gvožđem, važna su "nadoknađujuća" namirnica u periodu uvođenja dopunske hrane.

Prve žitarice koje beba konzumira su pi­rinač i ku­ku­ru­z, jer su la­ko svar­lji­ve i iza­zi­va­ju naj­man­je aler­gi­ja, pošto ne sa­drže glu­ten (pro­te­in ko­ji se na­la­zi u pšeni­ci i raži, kod ose­tlji­ve de­ce može da ­izazove bo­lest - glu­ten­sku en­te­ro­pa­ti­ju). Po­sle navršenih šest me­se­ci, detetu mo­gu da se daju kom­bi­no­va­ne žita­ri­ce - ko­je sa­drže pšeni­cu, pro­so, ječam, raž. 

zitarice-prva-nemlecna-hrana
Obogaćivanje namirnica

Žitarice namenjene ishrani odojčadi moraju da prođu fazu prerade (mlevenje, odvajanje, poliranje) - tokom koje se pojedini hranljivi sastojci (vitamini i minerali) gube, oštećuju i menjaju, a može da dođe i do drugih promena (oksidativnih).

U zavisnosti od načina prerade, gubici vitamina mogu da budu 30 odsto, pa i više. Zbog toga, nakon pretvaranja žitarica u griz, pahuljice ili druge proizvode, izgubljeni vitamini i minerali moraju da se "vrate". To dodavanje, takozvano obogaćivanje ili nutrifikacija, vrši se u cilju prevencije deficita pomenutih nutrijenata. Glavne sirovine u obogaćivanju namirnica su vitamini B grupe (posebno folna kiselina), gvožđe, kalcijum i cink.

Prim. dr Jasminka Komnenović, pedijatar-nutricionista